بایگانی برچسب ها: چرا برف سفید است

کودک کنجکاو: چرا برف سفیده؟

کودک کنجکاو: چرا برف سفیده؟

آیا برف سفید است؟ کودک جان، عروسک بدست و متعجب آمد و پرسید: «پدر جان، چرا برف سفید است؟» پدر جان با آمادگی کامل، موبایلش را در آورد و پاسخ داد: «فرزند جان، این عکس را ببین و بگو برف چه رنگی است.» کودک به عکس نگاه کرد و با تعجب گفت: «سبز؟» پدر گفت: «آفرین. حالا به این عکس نگاه کن و بگو برف چه رنگی است.» کودک به عکس نگاه کرد و با تعجب گفت: «زرد؟» پدر گفت: «آفرین. حالا این عکس را ببین و بگو برف چه رنگی است.» کودک به عکس سوم نگاه کرد ...

ادامه مطلب