در بزرگراه‌ها گوسفند نباشیم!

گوسفند نباشیم، نه در بزرگراه‌ها، نه در هر مسیر و راه دیگر!

در بزرگراه‌ها گوسفند نباشیم!

قصه ما در روز جمعه ۵ آبان سال ۱۳۹۶ اتفاق می‌افتد. در این روز ۳ گوسفند عاقل و بالغ تصمیم می‌گیرند از بزرگراهی در شهر پکن بگذرند.

گوسفند اولی و دومی به سلامت از بزرگراه می‌گذرند، اما خودرویی به گوسفند سوم می‌زند و او را چند متر پرت می‌کند. گوسفند سوم پس از این حادثه بر می‌خیزد و راه رفته را بر می‌گردد.

گوسفند اول و دوم هم با مشاهده این تصادف پشیمان می‌شوند و آن‌ها نیز بر می‌گردند، چرا بر می‌گردند؟ باید گوسفند باشید تا بدانید چرا!

از خودرویی که با گوسفند تصادف کرد چه خبر؟
راننده خودرو، پس از تصادف با گوسفند، خودرویش را متوقف می‌کند تا ببیند چه شده و چه کرده است!

توقف ناگهانی این خودرو باعث می‌شود، دو خودروی دیگر که مسافت ایمن را رعایت نکردند با این خودرو تصادف کنند.

سپس سرنشینان این خودروها نیز، در این بزرگراه، از خودرویشان پیاده می‌شوند تا ببیند چه شده و چه کرده‌اند و اینجاست که فاجعه‌ای خونین رخ می‌دهد و به مرگ سه انسان و مجروح شدن وخیم نفر چهارم می‌انجامد.

هر چند مدت زیادی از این واقعه می‌گذرد، اما دیر نیست که بگوییم: تلاش کنید که گوسفند نباشید، نه در چین و ماچین، نه اینجا و آنجا، نه در بزرگراه، نه در هر مسیر و راه دیگر!

بزرگراه پکن هاربین
اگر قلب مهربان و دل نازکی دارید توصیه می‌شود این ویدئو را نبینید.