چند اشتباه رایج در زبان انگلیسی

برخی کلمات و عبارات در زبان انگلیسی، حتی توسط انگلیسی‌زبانان، به نادرست جای همدیگر بکار می‌روند، کلمات و عباراتی که همآوا هستند، اما املای متفاوت دارند.

چند اشتباه رایج در زبان انگلیسی

۱ـ اشتباه بین «Your» و «You’re»
«Your» یک ضمیر ملکی است، بطور مثال «Your Book» یعنی «کتاب شما»، در حالی که «You’re» مختصر «You are» به معنای «شما هستید» می‌باشد.

۲ـ اشتباه بین «It’s» و «Its»
مشابه مورد اول، «Its» یک ضمیر ملکی است، بطور مثال «its bone» یعنی «استخوانش»، در حالی که «It’s» مختصر «It is» است.

۳ـ اشتباه بین «Their» و «They’re» و «There»
مشابه مورد اول، «Their» یک ضمیر ملکی است، در حالی که «They’re» مختصر «They are» است. «There» یعنی «آنجا» و اشاره به یک مکان دارد.

۴ـ اشتباه بین «Then» و «Than»
«Then» یعنی سپس و «Than» به معنای «از، تا، …» است. «Then» در ترتیب زمان بکار می‌رود مثل «We left the party and then went home» جشن را ترک کردیم و س‍پس به خانه رفتیم؛ اما «Than» جهت مقایسه دو مورد استفاده میشود مثل «Ali taller than Hasan» علی بلندتر از حسن است.

۵ـ اشتباه بین «We’re» و «Were»
«We’re» مخفف «We are» است یعنی «ما هستیم»، اما «Were» به معنای «بود» است، گذشته فعل «are».

۶ـ اشتباه بین «Effect» و «Affect»
«Affect» فعل است به معنای «اثر گذاشتن»، اما «Effect» اسم است و به معنای «اثر».

۷ـ اشتباه بین «Two» و «Too» و «To»
«Two» یک عدد است. معنای «Too» مانند و همچنین و مشابه است. «To» حرف اضافه است به معنای به، بسوی، در،در برابر، برای، نزد،…

۸ـ اشتباه بین «In To» و «Into»
«Into» حرف اضافه است به معنای توی، اندر، در میان ، در ظرف، به، بسوی، بطرف، نسبت به، مقارن…؛ در حالیکه «In To» دو کلمه جدا از هم هستند، برای فهمیدن تفاوت این دو به دو مثال زیر توجه کنید:

We drove the car into the lake.
I turned my test in to the teacher.

۹ـ اشتباه در کاربرد Alot
«Alot» یک کلمه نیست و دو واژه جدا از هم است: «a lot».

۱۰ـ اشتباه بین «Who» و «Whom»
«Who» ضمیر پرسشی است که در جمله جایگزین فاعل می‌شود [ضمیر فاعلی]، اما «Whom» ضمیر پرسشی است که جایگزین مفعول می‌شود [ضمیر مفعولی]. مثال:

Who ate my sandwich?
Whom should I ask?

چه کسی ساندویچم را خورد؟
از چه کسی باید بپرسم؟

۱۱ـ اشتباه بین «Whose» و «Who’s»
«Whose» ضمیر پرسشی مالکیت است، بطور مثال «Whose backpack is on that table» یعنی «کوله‌پشتی چه کسی روی میز است؟»، در حالی که «Who’s» مختصر «who is» است و همانطور که در بالا گفته شد «Who» ضمیر فاعلی است و در مورد فاعل پرسش می‌کند مثل «Who’s going to the movies tonight» یعنی «امشب چه کسی به سینما می‌رود؟».

منبع: businessinsider.com

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments