سایت بروز نیوز

فرمودند: فیلتر شود

سایت بروز نیوز در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ به درخواست وزارت ارشاد فیلتر شد.

سایت بروز نیوز بروز نخواهد شد!

به قول شاعر:
گفت ای موسی دهانم دوختی
وز پشیمانی تو جانم سوختی

جامه را بدرید و آهی کرد تفت
سر نهاد اندر بیابانی و رفت