خیابان‌گردی: شهری پر از لبخند

در خیابان‌های سرشار از آلودگی صدا و هوا، پیر زن چاقی، که روسریش باز بود و موهای سفیدش رها از قید و بند، قدم می‌زد.

از روبروی پیرزن، مرد جوان خوش قیافه و سیبیلویی نزدیک می‌شد. وقتی به هم رسیدند، مرد جوان با لبخند و برق شیطنتی در چشم‌هایش به زن پیر گفت: «سلام جیگر خوبی؟»

زن پیر با لبخند و ناز و کرشمه جواب داد: «خوبم عزیزم»، و از کنار هم رد شدند و روانه مقصد خود شدند!

شهری پر از لبخند
تصور کنید، حتی اگر تصور کردنش سخته، که مردم، چه پیاده و چه سواره، وقتی که بهم می‌رسند به یکدیگر لبخند بزنند! شهر زیبایی می‌شود و شاد، نه؟!

خیابان‌گردی: شهری پر از لبخند

 

 

مطلب مرتبط:
خیابان گردی: زن چاق و واشینگتن، دی.سی!

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments