برچسب: خبر بد بو

وقتی نماینده مجلس باد در می‌کند!

وقتی نماینده مجلس باد در می‌کند!

روز چهارشنبه، ناگهان بوی بدی در مجلس کنیا پیچید و باعث شد تا برای مدتی مجلس تعطیل شود! به گزارش بی‌بی‌سی، پس از پخش شدن بوی بد، یکی از نمایندگان مجلس به نام جولیوس گایا [Julius Gaya] فریاد زد: «یکی از ما باد معده‌اش را رها کرده و من می‌دانم …

ادامه