برچسب: acorn worm

امید تازه‌ای برای باززایی اعضای بدن انسان

امید تازه‌ای برای باززایی اعضای بدن انسان

چه می‌شد اگر انسان می‌توانست بازو یا پای قطع شده‌اش را باززایی کند؟ تحقیق جدیدی روی کرم‌های سردوکی نشان داده که شاید روزی بتوان به این آرزو دست یافت. این تحقیق نشان داده که کرم‌های سردوکی می‌توانند اعضای بریده شده بدن خود را باز تولید کنند. به گزارش «فیوچریست» تحقیقی …

ادامه