فیلمی از حرکت تراموا در مصر ۱۰۶ سال قبل

در سال ۱۸۹۶ برای اولین بار در شهر قاهره برای جابجایی مسافران از تراموا استفاده شد.

فیلمی از حرکت تراموا در مصر ۱۰۶ سال قبل

دو فیلم زیر مربوط به نماهایی از شهر قاهره و مردم آن روزگار در ۱۰۶ سال پیش و در سال ۱۹۱۳ میلادی می‌باشد [آن سال‌ها در ایران احمدشاه قاجار حکومت می‌کرد]!

.